Danmarks vilde planter

30. juli – 5. august 2017

En uges botanikkursus på Silkeborg Højskole består af ekskursioner til forskellige naturtyper, teori med henblik på at kunne bestemme planter og sidst, men ikke mindst højskoleliv.

 

NATUROPLEVELSER
På dette års kursus sætter vi særligt fokus på plantesamfund ved ferske vådområder som kilde, å, sø, mose og kær samt den salte strandeng.

Silkeborg Højskole ligger i hjertet af Det Midtjyske Søhøjland, hvor Gudenåen, de mange søer samt nåle- og løvskove præger landskabet. Spændende plantesamfund finder vi lige uden for døren, for højskolen ligger ned til Silkeborg Langsø, hvor vi finder hede, birkemose samt å- og søbred.

Vi tager en aftenekskursion til Tvilum Klosterkirke, hvor det er muligt at finde reliktplanter, der er urter, som munkene oprindeligt har indført og dyrket som lægeplanter og som siden har spredt sig omkring klosterbebyggelsen. Her vokser bl.a svaleurt, der er blevet anvendt mod vorter og hudsygdomme samt moskus-katost, aftenstjerne, mørk kongelys, cypres-vortemælk, eng-storkenæb og vedbend-torskemund.

En ekskursion går til Det store Vandskel, hvor Gudenå og Skjern Å har deres udspring. Vi kan her se, hvordan vegetationen ændrer sig fra kilden til åen bliver bredere. I vældområdet neden for de gamle Gudenå badebassiner vokser bl.a. leverurt, mose-troldurt og den sjældne bregne butfinnet mangeløv. Herfra går turen videre til Kollemorten Krat, som bl.a. rummer områder med forskellig drift, og hvor egetræer er blevet stævnet på forskellige tidspunkter, så man kan se hvor villigt egetræerne skyder igen. I et nærliggende fattigkær vokser klokkelyng, benbræk og hvid næbfrø .

Der bliver mulighed for at studere undervands- og flydebladsplanter i Gudenåen og Sminge Sø. Vi tager en tur i kano, efter en grundig introduktion. Fra kano er der gode muligheder for at studere vand- og sumpplanter som kalmus, brøndkarse, gifttyde, brudelys, enkelt og grenet pindsvineknop samt flere arter af vandaks. Som alternativ til kanosejlads kan man tage på ekskursion til fods gennem ege- og bøgeskov, hedemose, langs agerjord, ad vejkanter og langs søbred fra Gjern Bakker over smeltevandssletten til Sminge Sø.

En dag går ekskursionen mod øst til Kalø for at opleve eksponeret kyst samt strandeng. Tættest på havet vokser kveller, strand-malurt og strand-asters. På halvøen ligger en slotsruin, og her vokser gamle lægeplanter som hundetunge, bulmeurt, hjertespand, katteurt og almindelig katost.

Kursets sidste ekskursion går til Jenskær, hvor vi kan se både det nærringsrige og det næringsfattige kær samt skovsump. Tre arter af orkidéer vokser her, nemlig maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og hjertebladet fliglæbe.

Underviserne lægger stor vægt på at formidle sammenhængen mellem plantesamfund og forekomsten af arter. Hvilke særlige økologiske forhold som vand, vind, temperaturer, jordbundsforhold m.m. præger voksestedet, og hvilke tilpasningsstrategier har planterne udviklet? Inden vi tager af sted på de forskellige ekskursioner, får vi derfor en introduktion til dagens plantesamfund: kildevæld, å og sø, eksponeret strand, strandeng og -overdrev samt rig- og fattigkær.

På ekskursionerne bevæger vi os uden for vej og sti, så deltagelse forudsætter, at man er godt gående.

PLANTEBESTEMMELSE
Plantebestemmelse er en vigtig del af kurset. Deltagerne lærer at anvende en nøgle til bestemmelsen af planter og lærer samtidig de vigtigste botaniske begreber undervejs. Morfologi, som er læren om planternes udseende, samt taksonomi, som er læren om planternes slægtsskabsforhold, kommer vi omkring, bl.a. for at kunne anvende opslagsværker.

Hver dag introduceres en familie eller plantegruppe: ærteblomstfamilien, vand- og sumpplanter, læbeblomstfamilien samt gøgeurtfamilien (orkidéerne) med henblik på at se, hvilke særlige karakterer, der skal iagttages for at kunne artsbestemme planterne. Undervejs på ekskursionerne fortælles der om de forskellige arter, og tilbage på højskolen nøgler vi os frem til bestemmelsen af de hjembragte planter ved hjælp af opslagsbøger og digitale værktøjer. I plantebestemmelsen vil vi især koncentrere os om urter, dværgbuske, nåle- og løvtræer.

 

FÆLLESSKAB
Fællesskab vil opstå på flere måder. På kurset bliver der mulighed for at dyrke sin interesse for Danmarks vilde planter sammen med andre ligesindede. Med højskolen som ramme er der også tale om et ægte højskoleophold med alt, hvad det indebærer af samvær, morgensamling, foredrag, fællessang og festaften.

DAGSPROGRAM

 • Tilbud om morgensvømning i højskolens svømmehal
 • Morgenmad
 • Morgensamling i foredragssalen
 • Introduktion til dagens plantesamfund
 • Introduktion til familier og arter
 • Ekskursion med lup, gummistøvler og madpakke
 • Bestemmelse af de indsamlede arter suppleret med botanisk grundviden
 • Middag
 • Foredrag eller plantebestemmelse

 

UNDERVISERE
Seniorbiolog Peter Wind, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Desuden flittig botanikunderviser, formidler, forfatter og ansvarlig for Danmarks orkidéovervågningsprogram. Peter er underviser på hele kurset.

Naturvejleder Jan Kjærgaard, Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Desuden forfatter og flittig formidler. Jan vil som lokalkendt guide ekskursionerne.

Højskolelærer Maren Gadegaard, Silkeborg Højskole. Maren er chauffør, kanoinstruktør og kursusleder.

Projektleder Birgit Kristiansen, www.danmarksflora.dk. Desuden forfatter og redaktør til flere naturbøger. Birgit er kursusleder.

 

I ØVRIGT

 • anvendes Dansk flora, Gyldendal, 2. udgave fra 2012 som bestemmelsesnøgle, hvorfor alle deltagere opfordres til at medbringe denne.
 • afholder Silkeborg Højskole i samme uge astronomikurset Det gådefulde univers

 

Velkommen til alle, der har lyst til en botanisk højskoleuge i Det midtjyske Søhøjland.
Peter Wind, seniorbiolog
Jan Kjærgaard, naturvejleder

Maren Gadegaard, højskolelærer og kursusleder
Birgit Kristiansen, forfatter og kursusleder