fbpx

Studievejledning

 Individuel studie- og erhvervsvejledning
Hvad skal der ske efter højskolen?

Som elev på Silkeborg Højskole har du mulighed for at få individuel studie- og erhvervsvejledning.  Studievejlederne kan hjælpe dig til at opnå klarhed omkring dine fremtidsvalg og vil i løbet af semesteret stå til rådighed for samtaler, som du sætter rammerne for. Har du brug for konkrete råd eller sparring på at skrive den gode KOT-ansøgning? Eller er du vildrede om du skal vælge et universitetsstudie eller gå en mere praktisk vej? Har du ingen anelse og er du ved at gå i panik? Så hiv fat i en af studievejlederne, der kan hjælpe dig videre.

I løbet af semesteret har du også mulighed for møde mennesker med meget forskellige uddannelsesbaggrunde, og du får mulighed for at stille masser af spørgsmål. Desuden kan du vælge at deltage i enkelte tema-aftenener, der kan forberede dig på livet som studerende. 

Mentorstøtte til unge uden ungdomsuddannelse
Hvis du er mellem 17 og 24 år og ikke har en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få mentorstøtte på Silkeborg Højskole. Målet med mentorordningen er, at du rustes til at kunne indgå bedst muligt i højskoleopholdet som den, du er, og at du får støtte til at kunne træffe valg om din fremtid efter højskoleopholdet.

Mentorstøtte betyder, at du får en højskolelærer som mentor. Alle mentorlærere er uddannet mentorer, så de har redskaberne til at guide dig.

Ved ankomsten til højskolen laver du og din tildelte mentor aftaler for, hvordan I løbende skal have samtaler. Nogle gange vil der være brug for møder af lidt længerevarende karakter. Andre gange vil en lille gåtur måske være tilstrækkeligt. Det vil variere i løbet af semesteret. Målet er først og fremmest at støtte dig i dit højskoleophold i såvel det faglige som i det sociale. Dernæst er det målet at se længere frem og drøfte fremtiden. Hvad drømmer du om? Hvilke studiemuligheder kan komme på tale – og skal det være nu eller først senere? Hvad skal der til for at kunne trives i en almindelig hverdag, og hvilke udfordringer kan opstå? Det vil typisk være spørgsmål som disse og måske andre af større eksistentiel karakter. Hovedfokus er dig som menneske og din trivsel. Hvis det ønskes af dig eller af din UU-vejleder, kan der under og/eller sidst i forløbet etableres et møde, hvor UU-vejlederen også er med for at sikre den bedste overgang.

Mere om mentor-støtte

Mentorstøtte er Silkeborg Højskoles særlige læringsrum.

  • Silkeborg Højskole ønsker, at alle elever skal møde et undervisningsrum og et miljø, der rummer muligheder for at opøve tillid til både egen og fælles fremtid i lyset af spørgsmålene: Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil vi?
  • Silkeborg Højskole skal fagligt og pædagogisk tilbyde kvalificeret undervisning inden for skolens hovedfag.
  • Silkeborg Højskole skal give mulighed for i undervisning mv., at eleverne kan afklare sig med henblik på valg af uddannelse og erhverv.
  • Eleverne skal under et ophold på Silkeborg Højskole opleve, at de indgår i et hjem.

Silkeborg Højskole optager elever med forskellig baggrund og forudsætninger, sprogligt, socialt, nationalt, kulturelt, religiøst samt fysisk og psykisk.

Med udgangspunkt i ovenstående tilbyder Silkeborg Højskole en mentorordning, hvor unge uden ungdomsuddannelse bliver både motiveret og kvalificeret til at finde vej til en kompetencegivende uddannelse. Det er højskolelærere, der fungerer som mentorer, og ingen lærer har mere end to mentorelever. Alle mentorlærere har gennemført et mentorkursus. Sammen aftaler mentorlærer og elev praksis for forløbet. Hvor ofte skal man mødes? Hvad ønskes der særligt fokus på, fagligt og socialt? Skal der opsættes nogle mål og evt. delmål for forløbet? Ved kursets afslutning tages der efter aftale med mentoreleven kontakt til elevens UU-vejleder.

Betingelser for at modtage mentorstøtte:

  • Mentoreleven skal være mellem 17 og 24 år.
  • Eleven skal have en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU.
  • Eleven og mentorlæreren udarbejder i løbet af den første uge på højskolen i fællesskab en skriftlig aftale for forløbet.
  • UU visiterer til ordningen, og det skal fremgå af elevens uddannelsesplan, at eleven skal på højskole med mentor.

Økonomi

Som udgangspunkt giver højskolen 400 kr. i rabat pr. uge. Der kan i særlige tilfælde gives yderligere rabat efter aftale med skolens forstander. Der skal dog som minimum betales den af ministeriets fastsatte minimumstakst (2015: 910 kr. pr. uge)

 

Fagene på højskolen

Du sammensætter dit eget højskoleophold af hovedfag, eksistensfag og valgfag.

Hovedfag: Kunst

Kunst bevæger sig i spektret mellem idé og eksperimenter til opøvelse af håndværk og klargøring af udstillinger.

Hovedfag: Friluftsliv

Med rejse til Norge. Det midtjyske Søhøjland pirrer vores sanser og udfordrer os, og vi mærker naturens rytme og skiftende farver.

Hovedfag: Idræt og vandsport

Vil du forbedre din kondition og udvikle dig kropsligt og personligt? Så er det her faget for dig!

Hovedfag: Musik

På musiklinjen kan du udvikle dit talent, dit øre for detaljer i musik, instrument-færdigheder og din brede musikalske forståelse.

Hovedfag: Politik

Alle har ansvar. Fordomme skal prøves af i den virkelige verden, for sådan bliver de til holdninger.

Hovedfag: Change Makers

Bliv klogere på projektledelse, gruppedynamik, social forandring og menneskerettigheder i et internationalt miljø. Undervisningen er på engelsk.

Eksistensfag

Du kan vælge to eksistensfag, når du sammensætter dit højskoleophold. Se listen over eksistensfag.

Valgfag

Du kan vælge tre-fire valgfag og fokusere på din interesse eller brede dig ud. Se listen over valgfag.