Studievejledning

Individuel studie- og erhvervsvejledning
Hvad skal der ske efter højskolen?

Som elev på Silkeborg Højskole har du mulighed for at få individuel studie- og erhvervsvejledning.  Studievejlederne kan hjælpe dig til at opnå klarhed omkring dine fremtidsvalg og vil i løbet af semesteret stå til rådighed for samtaler, som du sætter rammerne for. Har du brug for konkrete råd eller sparring på at skrive den gode KOT-ansøgning? Eller er du vildrede om du skal vælge et universitetsstudie eller gå en mere praktisk vej? Har du ingen anelse og er du ved at gå i panik? Så hiv fat i Christian, Rebecca eller Anette, der kan hjælpe dig videre.

I løbet af semesteret har du også mulighed for møde mennesker med meget forskellige uddannelsesbaggrunde, og du får mulighed for at stille masser af spørgsmål. Desuden kan du vælge at deltage i diverse tema-aftenener, der kan forberede dig på alt fra bolig til studieliv, arbejde, netværk, økonomi, normer og forventninger.

Mentorstøtte til unge uden ungdomsuddannelse
Hvis du er mellem 17 og 24 år og ikke har en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få mentorstøtte på Silkeborg Højskole. Målet med mentorordningen er, at du rustes til at kunne indgå bedst muligt i højskoleopholdet som den, du er, og at du får støtte til at kunne træffe valg om din fremtid efter højskoleopholdet.

Mentorstøtte betyder, at du får en højskolelærer som mentor. Alle mentorlærere er uddannet mentorer, så de har redskaberne til at guide dig. Du udarbejder i starten af opholdet en skriftlig aftale sammen med din mentor. Her står der, hvordan mentorordningen skal fungere i praksis: Hvor ofte skal I mødes? Hvad ønsker du særligt fokus på, fagligt og socialt? Skal I opsætte nogle mål og delmål for forløbet?

Når dit højskoleophold slutter, tager mentoren efter aftale med dig kontakt til din UU-vejleder.

Mere om mentor-støtte

Mentorstøtte er Silkeborg Højskoles særlige læringsrum.

  • Silkeborg Højskole ønsker, at alle elever skal møde et undervisningsrum og et miljø, der rummer muligheder for at opøve tillid til både egen og fælles fremtid i lyset af spørgsmålene: Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil vi?
  • Silkeborg Højskole skal fagligt og pædagogisk tilbyde kvalificeret undervisning inden for skolens hovedfag.
  • Silkeborg Højskole skal give mulighed for i undervisning mv., at eleverne kan afklare sig med henblik på valg af uddannelse og erhverv.
  • Eleverne skal under et ophold på Silkeborg Højskole opleve, at de indgår i et hjem.

Silkeborg Højskole optager elever med forskellig baggrund og forudsætninger, sprogligt, socialt, nationalt, kulturelt, religiøst samt fysisk og psykisk.

Med udgangspunkt i ovenstående tilbyder Silkeborg Højskole en mentorordning, hvor unge uden ungdomsuddannelse bliver både motiveret og kvalificeret til at finde vej til en kompetencegivende uddannelse. Det er højskolelærere, der fungerer som mentorer, og ingen lærer har mere end 3 mentorelever. Alle mentorlærere har gennemført et mentorkursus. Mentorlæreren udarbejder i samarbejde med eleven en skriftlig aftale, hvoraf det fremgår, hvorledes mentorordningen skal fungere i praksis. Hvor ofte skal man mødes? Hvad ønskes der særligt fokus på, fagligt og socialt? Skal der opsættes nogle mål og evt. delmål for forløbet? Ved kursets afslutning tages der efter aftale med mentoreleven kontakt til elevens UU-vejleder.

Betingelser for at modtage mentorstøtte:

  • Mentoreleven skal være mellem 17 og 24 år.
  • Eleven skal have en uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med UU.
  • Det er UU, der vurderer, om eleven har behov for mentorstøtte.
  • Eleven og mentorlæreren udarbejder i løbet af den første uge på højskolen i fællesskab en skriftlig aftale for forløbet.

Økonomi

Som udgangspunkt giver højskolen 400 kr. i rabat pr. uge. Der kan i særlige tilfælde gives yderligere rabat efter aftale med skolens forstander. Der skal dog som minimum betales den af ministeriets fastsatte minimumstakst (2015: 910 kr. pr. uge)

 

Fagene på højskolen

Du sammensætter dit eget højskoleophold af hovedfag, eksistensfag og valgfag.

Hovedfag: Kunst

Kunst bevæger sig i spektret mellem idé og eksperimenter til opøvelse af håndværk og klargøring af udstillinger.

Hovedfag: Friluftsliv

Med rejse til Norge. Det midtjyske Søhøjland pirrer vores sanser og udfordrer os, og vi mærker naturens rytme og skiftende farver.

Hovedfag: Idræt og vandsport

Vil du forbedre din kondition og udvikle dig kropsligt og personligt? Så er det her faget for dig!

Hovedfag: Musik

På musiklinjen kan du udvikle dit talent, dit øre for detaljer i musik, instrument-færdigheder og din brede musikalske forståelse.

Hovedfag: Politik

Alle har ansvar. Fordomme skal prøves af i den virkelige verden, for sådan bliver de til holdninger.

Hovedfag: Change Makers

Bliv klogere på projektledelse, gruppedynamik, social forandring og menneskerettigheder i et internationalt miljø. Undervisningen er på engelsk.

Eksistensfag

Du kan vælge to eksistensfag, når du sammensætter dit højskoleophold. Se listen over eksistensfag.

Valgfag

Du kan vælge tre-fire valgfag og fokusere på din interesse eller brede dig ud. Se listen over valgfag.