Tre unge mænd snakker om højskolens værdigrundlag

PRIVATLIVS- & DATABESKYTTELSESPOLITIK for SILKEBORG HØJSKOLE

1. Lovhjemmel

I henhold til Databeskyttelsesforordningen af 28. maj 2018, er vi forpligtet til at registrere, behandle, opbevare og slette dine personlige data, så vi opfylder den til enhver tid gældende lovgivning på området. Vi henholder os til følgende bestemmelser i Databeskyttelsesforord-ningen: artikel 4, 6, 9, 10, 30, 87.

2. Behandling af persondata og formål

Silkeborg Højskole behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside og sociale medier i forbindelse med besøg og/eller optagelse på et kort eller langt højskolekursus. Derudover behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er  ansøger til ledige stillinger eller ansat (herunder fastansat, flexjob-ansat, timelønnet, lærer-praktikant, virksomhedspraktikant, bestyrelsesmedlem, foredragsholder eller frivillig).

De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af Silkeborg Højskoles personale (herunder ledelse, kursus-  eller personale-administration) alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.

Vi opfordrer til, at du undlader at anføre særligt følsomme oplysninger, når du kommunikerer med os, med mindre det er af vital betydning for din ansættelse eller dit ophold på Silkeborg Højskole. Skulle nogle af dine personoplysninger ændre sig, opfordrer vi til, at du kontakter os, så vi kan opdatere dem. Dette kan gøres ved at kontakte kontoret på nedenstående mail.

2.1. Ansøger

Hvis du søger en stilling på Silkeborg Højskole, behandler vi dine personoplysninger elektronisk for at kunne håndtere din ansøgning og evt. etablere eller administrere dit ansættelsesfor-hold.

Med fremsendelsen af din ansøgning giver du samtykke til, at vi må behandle de person-oplysninger, vi har modtaget fra dig. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende en mail til os med besked om, at du trækker dit samtykke og dermed også din ansøgning tilbage. Hvis din ansøgning ikke fører til ansættelse hos os, sletter vi person-oplysningerne om dig efter max. 6 måneder. Hvis du ønsker, at vi gemmer din ansøgning og dine personoplysninger i vores ansøgerarkiv ud over de 6 måneder, beder vi dig sende en mail på eget initiativ med skriftligt samtykke hertil.

2.2. Ansat

Hvis du er eller bliver ansat på Silkeborg Højskole, opbevarer vi din ansøgning og dermed dine persondata til brug i den videre ansættelsesproces. I den forbindelse beder vi dig opgive dit CPR-nummer til brug ved oprettelse i vores IT-systemer, og i f.m. lønudbetaling, kontakt med pensions- og forsikringsselskab, kommune o.lign. Vi beder dig oplyse navn og kontakt-oplysninger på dine nærmeste pårørende, som vi naturligvis kun vil kontakte i nødstilfælde. Endelig beder vi dig underskrive en samtykkeerklæring, hvor du bl.a. giver tilladelse til, at vi opbevarer og behandler dine data i al den tid, din ansættelse består.

2.3. Bestyrelsesmedlem

I forbindelse med medlemskab af højskolens bestyrelse, er det lovpligtigt, at du foruden dine personlige kontaktoplysninger også opgiver dit CPR-nummer. Disse oplysninger videregives kun til statslige myndigheder, bank og revisor.

2.4. Kursist eller elev på højskolekursus

I forbindelse med afsendelse af din tilmelding til et højskolekursus via vores hjemmeside afgiver du samtykke til, at vi i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 pkt. a  (almindelige personoplysninger), samt artikel 9. stk. 2 pkt. (særlige personoplysninger),  må  behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde Silkeborg Højskoles forpligtelser i forhold til dit ophold og din undervisning.

I forbindelse med tilmelding til et tilskudsberettiget højskolekursus er det lovpligtigt, at du opgiver dit CPR-nummer. Disse oplysninger videregives kun til offentlige myndigheder.

Du skal selv sørge for, at de persondata, du afgiver, er dine personlige, korrekte og fyldest-gørende oplysninger.

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder vil kun ske, hvis Silkeborg Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, Silkeborg Højskole har i forhold til dit ophold og din undervisning.

2.5 Foredragsholder og timelønnet underviser

I forbindelse med dit foredrag eller din timebaserede undervisning på højskolen indhenter vi kun de nødvendige personoplysninger fra dig, der gør det muligt for os at udbetale honorar/ timeløn og evt. befordringsgodtgørelse til dig – og indberette dette til statslige myndigheder og revisor.

2.6 Frivillig

I forbindelse med dit frivillige arbejde på højskolen indhenter vi kun de nødvendige person-oplysninger om dig, der gør det muligt for os at udbetale befordringsgodtgørelse til dig – og indberette dette til statslige myndigheder. Derudover giver du ved tilmelding via særlig formular samtykke til, at vi må indhente børneattest på dig, hvis du er frivillig på ét af vore to familiekurser.

3. Videregivelse af persondata

Silkeborg Højskole deler ikke dine oplysninger med tredjepart.

I forbindelse med at du bestiller materiale om højskolen, bestiller tid til en rundvisning eller tilmelder dig et kursus afgiver du dit navn, din adresse, e-mail og telefonnummer for at vi kan  ekspedere din henvendelse. Vi videresælger eller -giver under ingen omstændigheder disse oplysninger til tredjepart. I forbindelse med bestillingen/tilmeldingen vil du blive bedt om at  angive, om vi må kontakte dig i markedsføringsøjemed – og du kan naturligvis altid tilbage-kalde dit samtykke, hvis du fortryder.

Videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder sker kun, hvis Silkeborg Højskole er forpligtet hertil i henhold til særligt lovgrundlag, eller hvis det er nødvendigt for at kunne leve op til de forpligtelser, vi har i forhold til din ansættelse eller dit ophold og undervisning. Videregivelse af dine personoplysninger – udover hvad der er beskrevet ovenfor og godkendt af dig – vil kræve et nyt konkret samtykke.

4. Samtykke

I forbindelse med din ansøgning, dit ansættelsesforhold og/eller din tilmelding til et højskole-kursus beder vi dig give samtykke til, at vi må behandle dine persondata. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at sende en mail til os med besked om, at du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, må du regne med, at det kan betyde, at dit ansættelsesforhold eller dit ophold på Silkeborg Højskole evt. må bringes til ophør, da vi  muligvis ikke vil kunne leve op til vores forpligtelser som højskole.

5. Hjemmeside, sociale medier og markedsføring

I forbindelse med din færdsel på Silkeborg Højskoles hjemmeside og Facebook-sider, registreres din og andre brugeres færdsel via ’cookies’ fra Google Analytics. Disse oplysninger  anvendes til at måle trafikken og føre statistik over de mest besøgte sider. Du er fuldstændig anonym i denne statistik. Når du sender oplysninger via formularer fra vores hjemmeside, foregår dette via en sikker forbindelse (SSL-kryptering).

6. Sletning af persondata

Vi sletter dine person-oplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til din ansættelse, dit ophold og din undervisning. Hvis vi af en eller anden grund må opbevare personoplysninger ud over forældelsesfristen, vil vi informere dig om det.

7. Dine rettigheder

Ifølge Databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder, når Silkeborg Højskole behandler dine data. Du har ret til:

 • At blive oplyst om, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, som kan henføres til din  person
 • At bede om indsigt i dine egne persondata, herunder få udleveret dine data i et almindeligt anvendt format
 • At bede om at få berigtiget dine oplysninger, hvis de er ukorrekte
 • At bede om at få slettet dine data, hvilket dog kan føre til ophør af din ansættelse eller dit højskoleophold
 • At gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, hvilket dog kan føre til ophør af din ansættelse eller dit højskoleophold
 • At tilbagekalde dit samtykke
 • At indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Silkeborg Højskoles behandling af dine person-oplysninger ukorrekte

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til vores dataansvarlige, som du finder kontaktoplysninger på nedenfor.

8. Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

Silkeborg Højskoles dataansvarlige medarbejdere er:

 • Roan Hjørnholm Pedersen, Forretningsfører, rhp@silkeborghojskole.dk
 • Helle Lykke Larsen, Skolesekretær, hd@silkeborghojskole.dk

9. Databehandleraftaler

Silkeborg Højskole har indgået Databehandleraftaler med følgende IT-leverandører:

 • SkoleIT ApS, Lyshøjen 4, 1. sal, 8520 Lystrup, CVR-nr. 33388039
 • KomIT a.m.b.a, Egelundsvej 18, 5260 Odense S, CVR-nr. 79206318
 • Bluegarden A/S, Lautrupbjerg 6, 2750 Ballerup, CVR-nr. 48117716

10. Ejeroplysninger

Dette website tilhører og drives af:
Silkeborg Højskole, Platanvej 12, DK-8600 Silkeborg
E-mail: info@silkeborghojskole.dk, tlf. +4586822933
CVR nr.: 21959316

Silkeborg Højskole, maj 2018